نحوه محاسبه حق بيمه بيمه نامه هاي مهندسي نحوه محاسبه حق بيمه زير رشته هاي بيمه هاي مهندسي به دليل ماهيت اينگونه بيمه نامه و براساس ماده ۳ و ۴ آيين نامه ۸۱ بيمه مركزي جمهوري اسلامي و پس از دريافت پرسشنامه و اطلاعات تكميلي به صورت موردي نرخ و شرايط آن تعيين و تابع تعرفه مشخصي نمي باشد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.