نحوه پرداخت خسارت بيمه هاي مهندسي نحوه اعلام خسارت:


اعلام خسارت تلفني بيمه گذار/نماينده بيمه گذار
اعلام خسارت كتبي بيمه گذار/نماينده بيمه گذار * درصورت وقوع هرگونه حادثه اي كه طبق شرايط بيمه نامه صادره موجب طرح ادعاي خسارتي شود ، بيمه گذار بايد بلافاصله به وسيله تلفن يا نمابر و متعاقباً به وسيله نامه و تائيده نمابر، مراتب را به بيمه گر اعلام دارد و اطلاعاتي در مورد ماهيت و ميزان خسارت در اختيار بيمه گر قرار دهد .

مراحل بررسي و پرداخت خسارت :

- اعلام خسارت بيمه گذار /نماينده بيمه گذار
- اخذ مدارك بيمه نامه از پرونده صدور بيمه نامه مربوطه
- تطبيق با شرايط بيمه نامه (چك ليست بررسي اوليه اعلام خسارت مهندسي)
- ثبت در سيستم نرم افزار جامع وتشكيل پرونده
- بررسي وضعيت پرداخت حق بيمه
- هماهنگي جهت بازديد از مورد خسارت
- اخذ مدارك تكميلي (شامل هزينه ها ، فاكتورها ، صورت وضعيت ها ، نقشه ها و.....)از بيمه گذار
- اعلام خسارتهاي بالاتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ريال به مديريت بيمه هاي مهندسي جهت اعلام به بيمه مركزي ايران *(بر اساس بند ۳ نامه شماره ۲۸۲۹۳ معاون اتكايي بيمه مركزي ايران مراتب ميبايست كتبا به مديريت بيمه هاي اتكايي ،آتشسوزي،انرژي،مهندسي و متفرقه بيمه مركزي ايران اعلام شود)
- بررسي و پرداخت خسارت

 

رديف

مدارك خسارت

۱

اخذ نامه اعلام خسارت بيمه‌گذار / نماينده قانوني وي

۲

اخذ مستندات بيمه‌نامه صادره مربوط به خسارت مورد ادعا از پرونده صدور بيمه‌نامه

۳

تطبيق مستندات صدور و خسارت و تكميل فرم «دريافت و بررسي اوليه خسارت بيمه‌هاي مهندسي»

۴

ثبت در سيستم جامع فناوران اطلاعات، تشكيل و اختصاص شماره پرونده خسارت

۵

بررسي وضعيت پرداخت حق‌بيمه

۶

هماهنگي با بيمه‌گذار بمنظور بازديد از موضوع خسارت

۷

درخواست مدارك تكميلي از بيمه‌گذار (صورت‌وضعيت‌ها، نقشه‌ها، فاكتور هزينه‌ها و ...)

۸

نامه از شعبه مربوطه

به مديريت بيمه‌هاي

مهندسي در زمينه‌ي:

بيمه‌نامه‌هاي كنسرسيومي

خسارات مربوط به بخش‌هاي دريايي، نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي

خسارات بالاتر از حدود اختيارات شعبه و بالاتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال

۹

دعوت از كارشناس ارزياب خسارت مرتبط با موضوع خسارت

۱۰

اخذ گزارش بازديد خسارت بهمراه فيلم‌ها و عكس‌هاي مربوطه

۱۱

تكميل فرم محاسبه خسارت

۱۲

تكميل فرم شوراي خسارت

۱۳

اخذ مدارك لازم جهت احراز هويت و شناسايي گيرنده قانوني چك

۱۴

كپي مدارك شناسايي دريافت‌كننده چك خسارت

۱۵

اخذ رسيد تسويه خسارت و درج در پرونده خسارت بهمراه تصوير چك خسارت و رسيد تحويل چك

 

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.