نحوه مقايسه حق بيمه باربرينحوه مقايسه حق بيمه باربري :

مبلغ بيمه شده به ريال=(مبلغ بيمه به ارز+ارزش اضافي)×نرخ ارز

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.