اصول تامين مالی طرح ها

مترجمان: طهماسب مظاهري و اميرحسين توكلي، تاريخ انتشار: سال ۱۳۸۷

 

مفاهيم اقتصادي در تصميم گير يهاي مديريت بنگاه ها و حل مسايل آنها است. اين دانش را مي توان به سه بخش عمده مديريت مالي، سرمايه گذاري و نهادهاي مالي تقسيم كرد. اين كتاب در مورد آن بخش از دانش مالي است كه در رابطه با سرمايه گذاري مطرح است و تامين مالي طرحها كه خود زير بخشي از بخش سرمايهگ ذاري مطرح است را تشريح مي كند.

 
 

بهاي هر جلد : ۶۰۰۰۰ ريال

كتاب در حال حاضر موجود نيست

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.