كليات و اصول بيمه های بازرگانی

مولف: عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: چاپ اول سال ۱۳۸۵

 

اصول بيمه پايه و كليد فهم بيمه است كه تا كنون شناخت كافي درباره آن براي دست اندركاران امور اجرايي صنعت بيمه فراهم نشده است و اين كتاب به لحاظ اهميت نقش اصول بيمه در امور اجرايي بيمه به بررسي اين اصول مي پردازد. اهميت بيمه و رابطه آن با اقتصاد ، تفاوت بيمه هاي اجتماعي با بيمه هاي بازرگاني و انواع بيمه ها از بخشهاي مختلف كتاب كليات وا صول بيمه هاي بازرگاني ا ست.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.