اصول و مفاهيم بيمه هاي بازرگاني

اين كتاب به موضوع هاي تاريخچه بيمه، كليات بيمه ، اصول حقوقي و فني بيمه هاي بازرگاني و بيمه هاي اتكايي مي پردازد. در بخشي از اين كتاب نويسنده به تاريخچه ايجاد بيمه و موسسات بيمه در ايران مي پردازد. در بخش اركان حقوقي و فني بيمه هاي بازرگاني و اصول بيمه هاي اتكايي اين كتاب نيز انواع بيمه هاي بازرگاني از نظر حقوقي و فني را نام برده و تشريح شده است. كتاب مذكور به چاپ دوم نيز رسيده است.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.