ارزيابی خسارت

مولف: عباس گلچينيان ، تاريخ انتشار : ۱۳۹۱

 

عباس گلچينيان، نويسنده كتاب «ارزيابي خسارت » در اين تاليف خود سعي كرده است كه چگونگي ارائه خدمات ارزيابي خسارت براي متقاضيان كارشناسي وارزيابي خسارت بيمه را شرح دهد. به عقيده نويسنده ، ارزيابي و تسويه خسارت كار بسيار حساس و پيچيده اي است كه بايد آن را ويتريني براي داوري جامعه نسبت به عملكرد شركتهاي بيمه دانست، زيرا معيار قضاوت بيمه گزاردر مورد عملكرد بيمه گر، چگونگي برخورد وي با خسارت ديدگان است. بنابراين بيمه گران بايد دنبال راهي باشند كه از دايره نارضايتي بيمه گزاران خارج شوند.
عباس گلچينيان در بخشي از مقدمه كتاب خود عنوان كرده است: پديد آمدن نهادي به نام موسسات ارزيابي خسارت بيمه اي و استفاده بيمه گران از خدمات آنان راهي مناسب براي كاهش بدگماني و عدم رضايت بيمه گزاران است. اگر چه فعاليت اينگونه موسسات در اورپا پيشين هاي ديرينه دارد و از فعاليت آنان در كشورهاي شرق آسيا بيش از چند دهه مي گذرد، اما تاكنون فعاليت موسسات ارزيابي مستقل در ايران سابقه چنداني نداشته است. محتواي اين كتاب به گونه اي تنظيم شده كه دايره مخاطبان آن بسيار فراتر از ارزيابان است و مي تواند مورد استفاده كارشناسان واحد خسارت شركت هاي بيمه نيزقرار گيرد.

 
بهاي هر جلد : ۱۱۰۰۰۰ ريال

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.