مصوبات شورای عالی بیمه

بر اساس محتوا و مضمون «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری» آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در شورای عالی بیمه به تصویب می رسد ابزار اساسی برای تنظیم و هدایت صنعت بیمه در ایران است. از این زاویه شورای عالی بیمه مرجع تقنینی صنعت بیمه بوده و می‌توان مصوبات ان را تأثیرگذارترین عامل در وضعیت این بخش از اقتصاد کشور دانست .

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.